Home - Vira


LÁSKA - AGAPÉ

***

Láska je trpělivá, laskavá, láska nezávidí
Láska se nevychloubá, není domýšlivá, nejedná nečestně
Láska nehledá svůj prospěch a nepočítá křivdy
Láska nikdy nemá radost ze špatnosti
Láska se raduje z pravdy
A ať se děje cokoliv
Láska vydrží, láska věří, láska má naději
Láska vytrvá, láska nikdy nezanikne
A tak zůstává víra, naděje a láska
Alenejvyšší z té trojice je láska

LÁSKA - AGAPÉ


» * «
JSEM KVÍTEK ŠÁRONSKÝ

***

Ona: „Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách…“
On: „Jako lilie mezi trním, tak je přítelkyně má…“
Ona: „Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny…“
On: „Jako lilie mezi trním, krásnou přítelkyni mám…“
Ona: „Usedla jsem v jeho stínu, jeho ovoce sládne na rtech mých… On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska…“
On: „Jsi kvítek šáronský, lilie v dolinách.“
Ona: „Občerstvěte mě koláči hroznovými, osvěžte mě jablky, neboť jsem nemocna láskou! Jeho pravice je nad mou hlavou, svou pravicí mě objímá… Zapřísahám vás při gazelách, při polních laních, dcery jeruzalémské, prosím nevzbouzejte lásku, dokud nebude sama chtít….“

» * «
CHVÁLA ŽENY STATEČNÉ

***

Okusí, jak dobré je její podnikání.
Její svítilna neuhasne ani v noci
Dlaň má otevřenou pro utišeného
A ruce vztahuje k ubožáku
Nebojí se o svůj dům když sněží
Celý její dům je oblečen do dvojího šatu
Zhotovuje si přikrývky
Z jemného šarlatu je její oděv
Uznáván je v branách její manžel
Když zasedá se staršími země
Zhotovuje plátno na prodej
A pásy dodává kupci
Síla a důstojnost jsou jejím šatem
S úsměvem hledí vstříc příštím dnům
Její ústa promlouvají moudře
Na jazyku mívá vlídné naučení
Pozorně sleduje chod svého domu,
chleba lenosti nejí
Její synové povstávají a blahořečí ji
Její manžel ji chválí:
„Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty předčíš je všechny.“
Klamavá je líbeznost a pomíjivá krása
Žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály
Dejte jí ovoce z jejích rukou, ať jí chválí její činy!

» * «
SLUNCE A MĚSÍC

***

„Muž je jako slunce a žena jako měsíc.
Měsíc nezáří sám od sebe
Jeho zář je pouhým odleskem slunce
Žena je po boku svému manželovi
Je mu povzbuzením, radou i oporou
Žije tak, aby se měl její muž dobře
Tak, aby jeho srdce na ní mohlo spoléhat
A když jemu je dobře, tak září
A čím víc září on, tím víc září ona
Žena je odlesk svého muže.“

» * «
SEX V MANŽELSTVÍ

***

„Pohlavní touha je přirozená a její naplnění by si manželé neměli vzájemně odepírat. V manželství nemá ani muž, ani žena právo nakládat se svým tělem bez ohledu na toho druhého. Proto se jeden druhému neodpírejte, leda po vzájemné dohodě a jen na čas…, pak se zase jeden druhému odevzdejte, jinak byste se vystavovali nebezpečným pokušením…“

***

„Podvolujte se jeden druhému… manželky podvolujte se svým mužům, jako by to byl Kristus. Muž totiž vede ženu tak, jako Kristus vede své tělo-církev, pro jejíž záchranu zemřel. Proto má žena svého muže poslouchat, jako církev poslouchá Krista. A vy manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, když pro ni obětoval svůj život, aby ji učinil svatou a čistou Božím slovem a vodou při křtu. Tím si ji připravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou a bez kazu. Tak by měl muž zacházet se svou manželkou a milovat ji jako vlastní tělo…“

(Efezským 5/21-30))


***

„Proto muž, když se ožení, připojí se ke své ženě a stanou se jednou bytostí… Muž má milovat svou ženu jako sebe sama a žena má mít svého manžela v úctě.…“

(Efezským 5/31-33))

» * «

Home - Vira