Home - Vira


BIBLE - CITÁTY» † † † «

Domýšlivost - nebezpečí pro věřící

„Ty jsi věřící, spoléháš na příslušnost k církvi, oháníš se Bohem, znalostí jeho vůle, poučen Biblí umíš věci správně hodnotit. Domníváš se, že ostatní jsou slepí, nevzdělaní a nevychovaní a ty že jsi jejich vůdce, učitel a vychovatel...Jak je tedy možné, když druhé poučuješ, že si sám poučení nebereš? Kážeš, že krást je hřích, ale to ti nebrání, aby sis přivlastňoval cizí majetek. Druhým cizoložství zakazuješ a sobě ne? Modláře zatracuješ, jejich peníze jsou ti však dobré! Na všechno máš pohotově biblický citát, ale Boha urážíš tím, že ho neposloucháš. Jaký div,že se nevěrci Bohu posmívají, když vidí takové jednání.
Na svém vyznání si může zakládat jen ten, kdo podle něj žije. Jestliže se věřící člověk ve svém jednání rozchází s učením bible, není víc než pohan a nevěrec. Před bohem je rozhodující čistota srdce.“


(Římanům 2/17-29)
» † † † «

Boží odsouzení hříchu

„Druhé soudíš a doufáš, že sám soudu ujdeš, přestože děláš totéž? Nepohrdáš tak i ty Boží laskavostí, trpělivostí a shovívavostí? Uvědom si, že právě Boží laskavost vede člověka k tomu, aby se zastyděl a začal nový život.
Kdo však setrvává v tvrdošíjném odporu proti Bohu, na toho dopadne boží hněv v den soudu.
V ten den Bůh spravedlivě odplatí každému po zásluze....Ty, kteří prosazují sami sebe, odporují pravdě a dopouštějí se bezpráví, stihne spravedlivý trest. Zlo se jako bumerang vrátí na každého, kdo je páchá.
Ať je to nevěrec nebo pobožnůstkář - na toho spíš!!!
U Boha neplatí žáná protekce. Každý, kdo hřeší proti Božím přikázáním, musí zahynout, ať už je zná, či nikoliv.
Aby byl člověk uznán za bezúhonného, k tomu nestačí zákon pouze znát, je nutno ho také plnit.
Jestliže nevěrci, přestože Boží zákon neznají, jednají podle svého svědomí tak, že je to v souladu s Božími příkazy, dokazují tím, že Boží zákon existuje skrytě v jejich svědomí. Ono je jejich zákonem, které je buď obviňuje, nebo obhajuje a to se ukáže i v den soudu, kdy Bůh odhalí hlubiny lidského nitra.“

(Římanům 2/3-16)
» † † † «

Bůh se stal člověkem

„Kristus existoval od věčnosti, byl stále s Bohem Otcem a byl to sám Bůh. On byl tvořícím Božím Slovem, kterým vše vznilko a vše trvá. Je zdrojem našeho života a pro lidi světlem na cestě k Bohu. To světlo přemáhá temnotu světa, ale ta ho nikdy nepřekoná.“

(Římanům 2/3-16)
» † † † «

Ježíš - dokonalá oběť za hříchy

„Místo krve kozlů a býků obětoval jednou provždy svou vlastní krev. Tak nám vydobyl věčné vykoupení. Krev bezúhonného Krista, který se obětoval Bohu, očišťuje naše svědomí od neužitečných skutků ke službě živému Bohu. Kristus zemřel a tak se stal prostředníkem nové smlouvy, která zajišťuje vykoupení ze všech přestupků. Proto se můžeme směle chopit toho, co bylo zaslíbeno. Ano, k závěti je potřeba smrt odkazujícího. Teprve potom je neměnná. Nelze ji vykonat, dokud je živ. Proto bylo zapotřebí krve i při uzavírání první smlouvy. Když Mojžíš přečetl lidu všechna přikázání zákona, smíchal krev býků a kozlů s vodou, vzal rudou vlnu a větvičku yzopu a pokropil tou vodou knihu i shromáždění a řekl:
»Toto je krev smlouvy,kterou s vámi uzavřel Bůh.«
Podobně postříkal svatostánek a všechno bohoslužené náčiní. Podle zákona bez prolití krve není odpuštění vin... Kristus vešel do pravé nebeské svatyně, aby nás v ní před Bohem zastupoval - nevstoupil do její pozemské napodobeniny vytvořené lidmi...Jednou provždy svojí obětí odčinil hřích. Člověk umírá jen jednou, potom bude postaven před soud. Proto se Kristus obětoval a vzal na sebe hříchy mnohých. Podruhé se ukáže bez oběti za hříchy, aby zachránil ty, kteří ho očekávají.“


(List Židům 9/12-28)

» † † † «

Mojžíš - nejvyšší kněz nové smlouvy

„Kněží bylo mnoho. Protože byli smrtelní, nastupoval jeden za druhým. Žádný nemohl konat obřad do nekonečna. Ježíš však nepotřebuje předávat úřad dalšímu, protože zůstává na věky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kteří jeho prostřednictvím přicházejí k Bohu. Je stále připraven zasáhnout v jejich prospěch. Takového kněze jsme potřebovali - svatého, nevinného, neposkvrněného, odděleného od hříšníků a vyššího než sama nebesa. Takového, který není povinnen přinášet každý den oběť napřed za své hříchy a potom za hříchy lidu.Kristus obětoval sám sebe.
Kdyby stará smlouva neměla vady, nebyla by nahrazována novou. Ale Bůh říká:
»Nastane den, kdy uzavřu s Izraelci a Judejci novou smlouvu. Bude se lišit od té, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vyvedl s Egypta. Nedodrželi ji a já jsem o ně přestal dbát. Toto je nová smlouva, kterou s Izraelci uzavřu« praví Pán.
»Napíšu své zákony do jejich myslí, takže budou vědět, co po nich žádám, aniž bych to musel říkat. A ty zákony budou vepsány v jejich srdci a oni budou toužit po tom, aby je plnili. A budu jejich Bohem a oni budou můj lid. Odpustím jim jejich přestupky a na jejich hříchy nevzpomenu.«


(List Židům 7/23-27, 8/7-12)

» † † † «

Moudrost a bázeň Boží

„Na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce moje příkazy dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj...Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej..., poznávej ho na všech svých cestách..., nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem....


(Přísloví 3)

» † † † «

Paterý užitek moudrosti:

„Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky a uchováš mé příkazy ve svém nitru, abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem a dojdeš poznání Boha.
Neboť moudrost dává Hospodin. Poznání a moudrost pochází z jeho úst.
Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu věrných. Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy. Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši. Tvou stráží se stane důvtip, rozumnost tě bude chránit. Ochrání tě před zlou cestou, před každým kdo proradně mluví, před těmi, kdo opuštějí přímé stezky a chodí po temných cestách, kdo se radují, když páchají zlo. Ochrání tě před cizí ženou, před cizinkou, která se lísá svými řečmi, která opustila druha svého mládí a na smlouvu s Bohem zapomíná. Kéž bys chodil jen po cestě dobrých a bedlivě dbal na stezky spravedlivých. Neboť zemi budou obývat přímí a zůstanou v ní bezúhonní.“


(Přísloví 2)

» † † † «

Výstraha před svévolníky

„Můj synu. Poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle. Můj synu, kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj.“


(Přísloví 1/8-10)

» † † † «

Jak poznat moudrost

„Přísloví Šalamouna, syna Davidova, krále Izraele, jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti, jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost, aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem. Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí a rozumný získá schopnost porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrcům a jejich hádankám. ...
Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.


(Šalamoun)


» † † † «

Home - Vira