Home» «
JAK ZNÁM SVOU BIBLI
»» ♥ ««
I. týden ~ (27/10 - 2/11)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1) Jak se jmenuje první kniha starého zákona:

a - Exodus
b - Numeri
c - Genesis

†††

2) Kdo postavil Archu:

a - Abraham
b - Noe
c - Josue

†††

3) Jak se jmenovala matka jana Křtitele:

a - Marie
b - Ráchel
c - Alžbeta

†††

Odpovědi
II. týden ~ (3/11 - 9/11)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1) Syn Abrahama se jmenoval:

a - Jozue
b - Izák
c - Jákob

†††

2) Rebecca byla matka:

a - Jákoba
b - Mojžíše
c - Josefa

†††

3) Ráchel byla žena:

a - Abrahama
b - Lábana
c - Jákoba

†††

Odpovědi
III. týden ~ (10/11 - 16/11)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1) Miriam je sestra:

a - Mojžíše
b - Samuela
c - Timotea

†††

2) První izraelský král se jmenoval:

a - Šalamoun
b - Izaiáš
c - Saul

†††

3) David smilnil s:

a - Královnou ze Sáby
b - Betšebou
c - Miriam

†††

Odpovědi
IV. týden ~ (17/11 - 23/11)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1) Město, kam odmítl vejít s poselstvím od Boha Jonáš:

a - Betlém
b - Ninive
c - Jericho

†††

2) Kolik bylo Abrahamovi let, když mu Bůh řekl, ať odejde ze země svých otců
a jde do země, kterou mu dal Hospodin:


a - 56
b - 75
c - 80

†††

3) Jak se jmenoval otec krále Šalamouna?

a - David
b - Ezechiel
c - Saul

†††

Odpovědi
V. týden ~ (24/11 - 30/11)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1) Hagar byla:

a - Žena Abrahama a matka Izáka
b - Otrokyně Sáry a matka Izmaele
c - Matka Jákoba a Ezaua

†††

2) Moáb a Ben-amí jsou synové:

a - Davida
b - Ezechiela
c - Lota

†††

3) David hrál Saulovi na:

a - Citeru
b - Bubínek
c - Píšťalu

†††

Odpovědi
VI. týden ~ (1/12 - 7/12)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1) Izaiáš byl:

a - Král
b - Prorok
c - Zakladatel prvního křesťanského sboru

†††

2) Elíša byl:

a - Prorok
b - Král
c - Mučedník

†††

3) Haman byl:

a - Židovský vůdce
b - Izraelský král
c - Nepřítel Židů

†††

Odpovědi
VII. týden ~ (8/12 - 14/12)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1) Podle Bible spočívá hřích v tom, že:

a - Lidé nevěří v mnohobožství.
b - Lidé nevěří v Ježíše.
c - Lidé nečiní Boží skutky.

†††

2) Podle Božího slova spočívá spravedlnost v tom, že:

a - Bůh potrestal Krista jako zástupce hříšníků, vzkřísil ho a přijal do slávy.
b - Dodržujeme Zákon.
c - Dodržujeme tradice předků.

†††

3) Podle Božího slova znamená soud:

a - Oko za oko - zub za zub.
b - Že uchvatitel tohoto světa (ďábel) je již odsouzen.

†††

Odpovědi

Home